Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Ders Seçme İşlemleri *

Ders seçimi yaptım, danışmanım onayladı değişiklik yapmak istiyorum ne yapmalıyım? *

İlgili yarıyılda ders seçimi yapan ve danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, akademik takvim de belirtilen Ders ekleme ve çıkartma tarihlerinde seçtiği derslerde değişiklik yapabilir.

BYS' de Ders Seçme menüsünde derslerim görünmemekte? *

BYS' de danışman ataması yapılması ve dersin açılması gerekmekte olup konu hakkında Yüksekokulunuz Öğrenci İşleri Bürüsu ile irtibata geçiniz.

Seçimlik Dersten kaldım BYS de seçeceğim Dersler arasında Görünmemekte? *

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  12. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

(12) Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir.

Hükmü uyarınca Alttan kalan seçimlik tekrar seçilebileceği gibi bu ders  alınmayıp başka bir seçimlik ders te seçilebilir

bu sebeple BYS Otomasyon sistemi önceki dönemden verilemeyen seçimlik dersi zorunlu değil seçimlik olarak sunar.

Sınamalı Öğrenci nedir? *

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  5. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

(5) Üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması olan öğrenciler sınamalı öğren(GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında ci kabul edilir. Sınamalı öğrenciler ilgili yarıyıl derslerini almayıp, önceki yarıyıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler.

 

1.Ders kaydı döneminde, öğrencilerin üçüncü yarıyıldan itibaren yarıyıl başındaki GANO ve YANO değerlerine bakılarak ilgili yarıyılda sınamalı öğrenci statüsünde olup olmayacaklarına karar verilir.

2.GANO’su 1,80 veya üzerinde olan öğrenci YANO’suna bakılmaksızın normal öğrenci statüsündedir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanabilir.


3.GANO’su 1,80’in altında olan öğrencinin sınamalı statüde olup olmayacağına ise son iki yarıyılındaki (yaz dönemi hariç) YANO’suna bakılarak karar verilir. Bu YANO’larından herhangi birinin 2,00 veya üzerinde olması halinde öğrenci yine normal statüde kabul edilir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanabilir.


4.GANO’su 1,80’in altında olan bir öğrencinin son iki yarıyıldaki her iki YANO’sunun da 2,00’nin altında olması halinde öğrenci sınamalı statüde kabul edilir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanamaz, ancak önceki yarıyıllardan başarısız olduğu (FD, FF, FG, DZ) veya DD, DC notları ile geçmiş olduğu dersleri tekrar alabilir.

 

5.Sınamalı statüde olan öğrenci takip eden yarıyıllarda sınamalı statüden çıkabilir. Sınamalı statü sadece ilgili yarıyıl için geçerlidir. Her yarıyıl başında ders kaydı esnasında öğrencinin sınamalı statüde olup olmayacağına tekrar bakılır.

 

 6.Sınamalı statüde iken ilgili yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıl ders(ler)ini alamayan öğrenci sonraki yarıyıllarda sınamalı statüde olup olmamasına bakılmaksızın geçmiş yarıyıllara ait dersleri önceden almamış olsa dahi alabilir.

 

Üstten ders alabilmek için ortalamamın en az kaç olması gerekli ve en fazla kaç ders alabilirim? *

Marmara Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin

Ders Alma Esaslarını Belirleyen 18. madde de  8. fırkası :

Ders alma esasları

MADDE 18 –

 (1.Fıkra) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz.

 

(8.Fıkra) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir.

Derse yazılma işlemlerinde dikkat edeceğim kriterler nelerdir? *

Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak ön koşullu derslere kayıt yaptırırlar. Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar. Üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilir. Sınamalı öğrenciler ilgili yarıyıl derslerini almayıp, önceki yarıyıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler. Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır. GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir. Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, birim yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında ilave ders alabilir. Bu dersler, kredisiz (NC) olarak işaretlenir ve başarısız olunsa dahi öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Ancak dersin, öğretim programında yer alan yarıyılının dışında açılması halinde, öğrenci bu dersi verildiği ilk dönemde almayabilir. Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, birim kurulunun onayı ile alabilir Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir. Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkan veren yönelme/uzlanım ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzlanım ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzlanım ders grubu değişikliği yapan öğrencilerde, öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp başarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aranmaz, ancak iptal edilen grubun başarılı veya başarısız tüm dersleri kredisiz (NC) ders olarak işaretlenir ve alınan harfli başarı notları, not döküm belgesinde (transkript) gösterilir.

Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda almış olduğum bir derse devam ettim ancak başarısızlıktan kaldım. Dersi tekrar aldığımda derse devam etmek zorunda mıyım? *

Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir. Yarıyıl başında ilgili öğretim üyesi tarafından bu durum öğrenilebilir.

Dersimi BYS’den seçtim. Seçtiğim derslerin ne kadarına devam etmem gerekir? *

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir. Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz

Ders açılmasında öğrenci sayısı olarak herhangi bir kriter var mıdır? *

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.  

Tabi olduğum müfredat programında almam gereken zorunlu ve seçmeli derslerin oranı ne kadardır? *

Öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz. Öğretim programlarındaki seçimlik ders ve seçimlik diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %15’inden az, %40’ından fazla olamaz.

Bir dersin süresi kaç saattir? *

Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders süresi 50 dakikadır

Derse yazılma işleminde almış olduğum derslerin arasındaki süre ne kadardır? *

Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemi yapamadım? Sonuç ne olur? *

Belgelendirmek koşuluyla; “Marmara Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım? Ne yapmalıyım? *

Mazeretinizi belirten bir dilekçeyi bağlı bulunduğunuz akademik birimin bölüm sekreterliğine 15 iş günü içerisinde vermeniz gerekmektedir. Dilekçeniz incelenir mazeretiniz birim yönetim kurulunca kabul edilirse ilgili dönemde almak istediğiniz dersler BYS’ye işlenir.

Derslerimi seçip danışman onayına gönderdim. Takip etmem gereken başka işlem var mı? *

Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizin danışmanınız tarafından kesin kayıt yapılması için ders kayıt sayfasından mesaj yollamanız yeterlidir. Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizi, danışmanınız onay vermediği sürece dersi seçmiş sayılmazsınız.

Derslerinizi BYS üzerinden seçtim ancak ders programımı görüntülenmemiş? Ders programını nereden öğrenebilirim? *

Ders programları öğrenci işleri tarafından BYS’ye işlenmektedir. Programı göremiyorsanız bağlı bulunduğunuz birimin bölüm sekreterliği ile görüşmeniz gerekmektedir.